GI-KI's Caddylog, RN
"Rosie"
b: 11-26-02
d: 3-17-14